Culture/Heritage


१५ असार/रोपाइ महोत्सव

asar 15-1

asar 15-2

asar 15-3

श्रोतः विभिन्न सामाजिक सञ्जाल


[gallery_bank type=”images” format=”masonry” title=”true” desc=”false” responsive=”true” display=”all” sort_by=”random” animation_effect=”” album_title=”true” album_id=”3″]


रंगहरुको पर्व फागु मनाउदै नेपाली समुदाय (फोटो फिचर) Holi Festival Photo Features

नेपाली समुदाय होली पर्वको दिन रङ लगाई होली खेल्दै ।
काभ्रेको बनेपामा होली पर्वको दिन युवा युवती अनुहारमा पूरै रङ लगाई होली खेल्दै   ।

holi 3

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा एक आपसमा रङ लगाएर फागुपूर्णिमा पर्व मनाइँदै ।

holi 4

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली मनाउने क्रममा फेस पेन्टिङ गराउँदै बालक ।

holi 5

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै बालबालिका ।

holi 6

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमाहोली खेल्दै युवती ।

 

xf]nLdf Pscfk;df clj/ nufO lbb} o'jtLx? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

होलीमा एकआपसमा अविर लगाइ दिदै युवतीहरु ।

holi 8

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै विदेशी पर्यटक ।

holi 9

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै विदेशी पर्यटक ।

holi 10

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै विदेशी पर्यटक ।

 

holi 11

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै विदेशी पर्यटक ।

holi 12

चितवनको सौराहामा फागु पर्वको अवसरमा आयोजना गरिएको थारुहरुको फगुवा महोत्सवमा फाउ दलेर रमाइलो गर्दै थारु महिला ।

holi 13

चितवनको सौराहामा फागु पर्वको अवसरमा आयोजना गरिएको थारुहरुको फगुवा महोत्सवमा फाउ दलेर नृत्य गर्दै थारु महिला ।


मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान १२ वर्षे मेला ल्हफेव पर्व (फोटो फिचर)

d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfnfO{ bz{g ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवतालाई दर्शन गर्दै ।
d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfnfO{ bz{g ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवतालाई दर्शन गर्दै ।
d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfnfO{ bz{g ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवतालाई दर्शन गर्दै ।
d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfnfO{ bz{gsf nfuL nfFb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउन बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवतालाई दर्शनका लागी लाँदै ।
d':tfªsf] gfp/Lsf]6df ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]jdf ;xefuL x'Fb} ysfnL o'jtL . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको नाउरीकोटमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेवमा सहभागी हुँदै थकाली युवती ।
d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfsf] k'hf ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवताको पुजा गर्दै ।
d':tfªsf] n]t]df ysfnL hflt ;d'bfodf dgfpg] afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{sf cj;/df ;fF:s[lts k|:t't ub}{ ysfnL o'jtL . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लेतेमा थकाली जाति समुदायमा मनाउने बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वका अवसरमा साँस्कृतिक प्रस्तुत गर्दै थकाली युवती ।

तस्वीर सौजन्यः रासस


‘तमु ल्होसार २०७३’ पर्वको अवसरमा काठमाण्डौको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमtamu-lhosar-1

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

tamu-lhosar-1

tamu-lhosar-3

 tamu-lhosar-4

Photo: Bishal Jeet Palikhe