Culture/Heritage

कुशे औँशी, गोकर्णेश्वर औँशी, बुवाको मुख हेर्ने दिन तथा आज कुश घरमा भित्रयाउने दिन
मृत बुवाहरुलाई सम्झने सिदा दिने दिन तथा आफना बुवालाइ मिठामीठा खाने कुराबाट सम्मान गर्ने दिन
पशुपतिमा गएर बनाएको भिडियो


रंगहरुको पर्व फागु मनाउदै नेपाली समुदाय (फोटो फिचर) Holi Festival Photo Features

नेपाली समुदाय होली पर्वको दिन रङ लगाई होली खेल्दै ।
काभ्रेको बनेपामा होली पर्वको दिन युवा युवती अनुहारमा पूरै रङ लगाई होली खेल्दै   ।

holi 3

म्याग्दी सदरमुकाम बेनीमा एक आपसमा रङ लगाएर फागुपूर्णिमा पर्व मनाइँदै ।

holi 4

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली मनाउने क्रममा फेस पेन्टिङ गराउँदै बालक ।

holi 5

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै बालबालिका ।

holi 6

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमाहोली खेल्दै युवती ।

xf]nLdf Pscfk;df clj/ nufO lbb} o'jtLx? . tl:a/ M k|bLk/fh jGt,/f;;

होलीमा एकआपसमा अविर लगाइ दिदै युवतीहरु ।

holi 8

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै विदेशी पर्यटक ।

holi 9

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै विदेशी पर्यटक ।

holi 10

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै विदेशी पर्यटक ।

holi 11

फागुपूर्णिमाको अवसरमा काठमाडौँको ठमेलमा होली खेल्दै विदेशी पर्यटक ।

holi 12

चितवनको सौराहामा फागु पर्वको अवसरमा आयोजना गरिएको थारुहरुको फगुवा महोत्सवमा फाउ दलेर रमाइलो गर्दै थारु महिला ।

holi 13

चितवनको सौराहामा फागु पर्वको अवसरमा आयोजना गरिएको थारुहरुको फगुवा महोत्सवमा फाउ दलेर नृत्य गर्दै थारु महिला ।


मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान १२ वर्षे मेला ल्हफेव पर्व (फोटो फिचर)

d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfnfO{ bz{g ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवतालाई दर्शन गर्दै ।
d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfnfO{ bz{g ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवतालाई दर्शन गर्दै ।
d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfnfO{ bz{g ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवतालाई दर्शन गर्दै ।
d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfnfO{ bz{gsf nfuL nfFb} . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउन बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवतालाई दर्शनका लागी लाँदै ।
d':tfªsf] gfp/Lsf]6df ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]jdf ;xefuL x'Fb} ysfnL o'jtL . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको नाउरीकोटमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेवमा सहभागी हुँदै थकाली युवती ।
d':tfªsf] nfh'{ªdf ysfnL ;d'bfodf dgfpg] wfld{s dxfg afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{df b]jtfsf] k'hf ub}{ . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लार्जुङमा थकाली समुदायमा मनाउने धार्मिक महान बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वमा देवताको पुजा गर्दै ।
d':tfªsf] n]t]df ysfnL hflt ;d'bfodf dgfpg] afx| jif]{ d]nf Nxkm]j kj{sf cj;/df ;fF:s[lts k|:t't ub}{ ysfnL o'jtL . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;
मुस्ताङको लेतेमा थकाली जाति समुदायमा मनाउने बाह्र वर्षे मेला ल्हफेव पर्वका अवसरमा साँस्कृतिक प्रस्तुत गर्दै थकाली युवती ।

तस्वीर सौजन्यः रासस


‘तमु ल्होसार २०७३’ पर्वको अवसरमा काठमाण्डौको टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रमtamu-lhosar-1

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

6'Fl8v]ndf td' Nxf];f/ …td' Nxf];f/Ú kj{sf] cj;/df z'qmaf/ 6'Fl8v]ndf cfof]lht sfo{qmddf ;xefuL u'?ª ;d'bfo . tl:a/ M /f]zg ;fksf]6f, /f;;

tamu-lhosar-1

tamu-lhosar-3

 tamu-lhosar-4

Photo: Bishal Jeet Palikhe